Back to Standerton Website

Accommodation

Banking

Business Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
KONSTITUSIE

HOME

 


 STANDERTON BOOTKLUB KONSTITUSIE
(2016)

1. NAAM

Hierdie klub sal bekend staan as STANDERTON HENGEL-   EN BOOTKLUB. 

2. DOELSTELLINGS

2.1 Aanmoediging, beskerming en die kontrole van die sport visvang vanaf bote in damme en langs die kuslyn vir ontspannings doeleindes deur lede.

2.2 Om die natuur en vislewe te bewaar en deur gedrag en daad n aanwins vir die boot en hengel sport te wees.

2.3 Om enige donasies aan te wend vir die verbetering van klubgronde of enige ander rede wat as belangrik beskou mag word.

2.4 Om n Komitee aan te wys om uitstappies te rel en te kontroleer, sodat dissipline wat in hierdie konstitusie neergel is, te alle tye gehandhaaf sal word.

2.5 Om kompetisies en sosiale aangeleenthede te rel vir die daarstelling van fondse ten einde doelstellings in konstitusie of deur klub daargestel, te bereik.

2.6 Borge sal alleenlik aanvaar word indien dit met die goedkeuring van die bestuur geskied.

2.7 Om n noukeurige register (rekord) te hou van alle vangste vanaf bote deur klublede ten tye van kompetisies, klubuitstappies, of sosiale aangeleenthede.

2.8 n Jaarlikse klubfunksie sal deur die klub gerel word om aan sodanige prestasies erkenning te gee, deur middel van trofees of pryse beskikbaar.

2.9 Die klub sal hengelaars nomineer met die nodige vermons om die klub te verteenwoordig op kompetisies of toernooie.

2.10 Om klublede te beskerm en te verdedig teen aksies en gedrag wat die goeie naam van die klub in gedrang sal bring, maar nie in hofgedinge betrokke te raak nie.

2.11 Vergunning aan die komitee te gee met die nodige magtiging om kontrole en die handhawing van die nodige aksies teen enige lid wat hom skuldig gemaak het aan slegte of enige oortreding wat nie bevorderlik is vir die goeie naam van die klub.

2.12 Die handhawing van streng kontrole deur die gekose komitee oor die lede vir wangedrag.

2.13 Die beindiging van n lid se lidmaatskap indien hy skuldig bevind sou word aan n oortreding wat deur die onafhanklike Tug Komitee, waarop die Voorsitter sitting sal he, na n volledige ondersoek as sodanig ernstig genoeg beskou mag word.

2.14 Om by die Mpumalanga Diepsee en Mpumalanga Ligte Gerei Boot Hengel  Verenigings te affilieer en regulasies deur hulle uiteengesit streng na te kom.

2.15 Bevordering van alle sub-seksies in die klub met die goedkeuring van die dagbestuur. 

3. LIDMAATSKAP

3.1 Lidmaatskap sal toeganklik wees vir alle persone wat belangstel om aktief deel te neem in die sport van diepseehengel, varswaterhengel, kampeerders en watersport mits hy of sy die voorgeskrewe lidmaatskapsfooie betaal en voorgeskrewe klubrels nakom.

3.2 Slegs n lid wat vir langer as ses maande n lid van die klub is, mag n nuwe kandidaat nomineer.  Die kandidaat moet n kennis wees van die voorsteller en sekondant.  Die aansoek sal skriftelik geskied, deur middel van n vorm beskikbaar gestel deur die komitee, en sal geteken word deur applikant, voorsteller en sekondant.

3.3 Geen applikant  sal toegelaat word om aan te sluit sonder finale goedkeuring van die komitee.

3.4 Elke aansoek sal vergesel word van n lidmaatskapsfooi en enige heffing wat van toepassing mag wees.

3.5 Die komitee mag enige aansoek om lidmaatskap afkeur sonder om enige rede te verskaf.

3.6 Die klub sal bestaan uit minstens 35 gewone lede.

3.7 Slegs lede (met inbegrip van bona fide-wederkerigheidslede) sal toegelaat word om vir fasiliteite, drank of verversings op die perseel van die klub verskaf, te betaal.

3.8 Vir sover die gebruik van sy fasiliteite deur gaste van sy lede deur daardie reels veroorloof is, die getal gaste van enige lid by enige geleentheid nie die getal van 10 te bowe gaan nie.

3.9 Indien daar nie gepaste nominasies voor die AJV ingedien word nie sal die Voorsitter die keuse h om n bestuur saam te stel met wie hy wil saamwerk welke bestuur op die AJV bekendgemaak sal word.

3.10 Niemand wat buite 30 kilometer van die perseel van die klub woon sal as erelid, tydelike lid of komitee/wederkerigheidslid van die klub verkiesbaar wees nie tensy

(i) hy of sy aldus verkiesbaar is omdat hy of sy n openbare amp beklee of n bona fide-kandidaat vir lidmaatskap is of n buitengewone weldaad aan die klub bewys het; of

(ii) hy of sy die voorreg van lidmaatskap toegelaat word terwyl hy of sy aan n wedstryd of kompetisie deelneem wat deur die bestuur van die klub goedgekeur is.

3.11 Behoorlike aantekeninge, met inbegrip van n lederegister sal gehou word.

3.12 Die klub sal bestaan uit n maksimum van 400 (vierhonderd) betaalde lede.

3.13 Die hooflid en sy gade sal beide n stemreg h. 

4. INTREE EN LIDMAATSKAPSFOOIE

4.1 Van klublede sal verwag word om n aansluitings-  en lidmaatskapsfooi te betaal. 

4.2 n Lid sal as n pensionais geag word bo die ouderdom van 60 jaar en sal n verminderde lidmaatskap fooi betaal soos deur die komitee bepaal. 

5. VERANTWOORDELIKHEDE VAN KLUBLEDE

5.1 Lede moet verseker dat sy ledegeld vanaf die jaar 2006 nie later as die 31ste MAART van elke jaar betaal word nie, aangesien hy dan sy lidmaatskap onmiddellik sal verbeur, en enige gelde reeds inbetaal, nie terug betaalbaar is nie.

 

6. VERANTWOORDELIKHEDE VAN LEDE MET BETREKKING TOT KLUBKOMPETISIES EN UITSTAPPIES

6.1 Lede sal betyds verwittig word van sodanige kompetisie of uitstappies en die gelde wat deur hom betaal moet word vir sodanige uitstappies of kompetisie.

6.2 Enige lid wat wil deelneem sal sy fooi aan die Sekretaris of Penningmeester nie later as veertien dae voor sodanige kompetisie of uitstappies betaal.

6.3  Enige lid wat sy naam beskikbaar gestel het om deel te neem en binne sewe dae voor die betrokke datum onttrek, sal nie terugbetaling ontvang nie, tensy hy n plaasvervanger in sy plek sou vind, of sy rede vir die komitee aanvaarbaar is. (Siekte of dood alleenlik).

6.4  Die plaasvervanger onder 6.3 sal verantwoordelik wees vir die volle inbetaling van sodanige fooi, voor hy aanvaarbaar sal wees as deelnemer.

6.5  Die lid wat onttrek het, sal nie sy inskrywingsgeld terug ontvang nie, alvorens sy plaasvervanger sy inskrywingsgeld ten volle inbetaal het. 

7. VEILIGHEID

7.1 Geen watervaartuig sal aan enige kompetisie of uitstappies ter see of enige meer of dam toegelaat word, tensy getoets en n volle seevaardigheidstoets, of sodanige watervaardigheidstoets geslaag het, en oor bogenoemde sertifikaat beskik, soos uiteengesit deur die Suid-Afrikaanse Diep See Assosiasie (SADSAA) of SALTBAA Ligte Gerei Boot Hengel.

7.2 Geen watervaartuig sal ter see toegelaat word sonder n skipper met n skipperslisensie nie.

7.3 Alle rels en regulasies van die OET Diepseehengelvereniging, SADSAA & SALTBAA Ligte Gerei Boot Hengel sal streng nagekom word deur alle lede.

7.4 Geen watervaartuig sal op damme toegelaat word indien hulle nie watervaardig is nie en nie die nodige veiligheidstoerusting aan boord het nie.  Dit sluit alle watervaartuie  in.

7.5 Die klub sal nie aanspreeklikheid aanvaar vir enige nalatigheid of finansile verliese (boetes ens.) deur enige lid aangegaan nie, en vrywaar hom daarvan.

7.6 GEEN motorfiets, vierwielmotorfiets of motorfietsenjin aangedrewe voertuie sal toegelaat word om op die terrein te ry nie.

7.7 Die spoedbeperking vir voertuie op die terrein is 15km/pu (loopspoed).  

8. KOMITEE

8.1 Die komitee (dagbestuur) sal uit die volgende ampsdraers bestaan :

8.1.1       Voorsitter

8.1.2       Ondervoorsitter

8.1.3       Tesourier

8.1.4       1 Veiligheidsbeamptes (Kommandeur)

8.1.5       Sekretaresse (keuse van die Voorsitter)

8.2 Die volgende poste sal deur die Komitee (dagbestuur) aangewys word en sal nie stemreg in die komitee h nie;

8.2.1 Rekordbeampte

8.2.2 Reklamebeampte

8.2.3 Terreinmeester

8.2.4 Koordineerder Watersport

8.2.5 Koordineerder Diepsee

8.2.6 Koordineerder LGB

8.2.7 Koordineerder Oewer

8.2.8  Koordineerder -  Kampering

8.2 Die komitee sal op n Algemene Jaarvergadering verkies word, indien nominasies ontvang word, en sal vir n tydperk van n jaar dien (Eerste vergadering in elke jaar).

8.3 Indien n komiteelid twee vergaderings sonder enige geldige verskoning nie bywoon nie sal die Dagbestuur geregtig wees om-

8. 3.1 n Skrywe te rig aan die betrokke komitee lid waarin

                        hy/sy in kennis gestel word dat hy onthef is as lid van

                        die komitee,

            8.3.2 Dagbestuur sal geregtig wees om in hulle uitsluitlike

                        goeddunke n ander lid van die Klub aan te stel om die

                        betrokke Komitee lid te vervang.

8.4 Bedankings van Bestuurslede moet skriftelik geskied.

8.5 Die Bestuur die reg sal h om nuwe lede soos nodig te kopteer.

8.6 n Lid moet minstens een jaar aktief lid wees om in die Bestuur te kan dien.

8.7 Die komitee is by magte om dag tot dag besluite te neem vir die bestuur van die klub.

8.8 Die Onder-Voorsitter sal die Voorsitter opvolg.

8.9 Voordat n lid tot n Onder-Voorsitter gekies kan word moet hy/sy voorafgaande een jaar aktief as n Bestuurslid op die bestuur gedien het. 

9.         VERGADERINGS

9.1 Algemene Jaarvergaderings sal eenkeer per jaar gehou word in die maand van MAART.

9.2 Spesiale Algemene Jaarvergaderings kan deur komitee aangevra word.

9.3 Klubvergaderings sal op elke eerste Dinsdag van elke maand gehou word.

9.4 Komiteevergaderings sal ten minste een maal per maand gehou word of soos deur die komitee bepaal.

9.5 Die Voorsitter en twee derdes van die komitee sal n kworum vorm by alle komiteevergaderings.

9.6 Die Algemene Jaarvergaderings sal plaasvind met die lede teenwoordig.

9.7 Kennisgewing van n Algemene Jaarvergadering moet uitgestuur word na lede veertien dae voor so n vergadering moet plaasvind.

9.8 Die Voorsitter het die beslissende stem by gelykop beslissings.

9.9 Korrek ingevulde nominasies moet die oggend van die AJV voor of op 10h00 by die Bestuursvergadering ingehandig word. 

10. FINANSIES

10.1 Die finansile jaar sluit aan die einde van Januarie elke jaar.

10.2 Alle finansies sal beheer word deur die Voorsitter en die Tesourier.

10.3 Geen wins uit die verkoop van drank deur die klub sal aan enige individu toeval nie. 

11. HENGELRELS

11.1 Om in aanmerking te kom vir die S A, Provinsiale & Internasionale rekords  moet voldoen word aan IGFA, SA & Mpumalanga Kompetisierels. 

12. VOORBEHOUD

12. Die komitee hou hom die reg voor om rels by te voeg of weg te laat, na gelang van omstandighede, en om dit voor te l op n Algemene Jaarvergadering vir bekragtiging. 

13.ERELEDE

Die Standerton Hengel-en Bootklub mag op aanbeveling van die Hoof Uitvoerende Komitee Erelidmaatskap aan iemand toeken vir n spesiale rede, mits sodanige lidmaatskap bevestig word deur n meerderheid stemgeregtigde lede teenwoordig by die laaste Opevergadering voor die Algemene Jaarvergadering.  n Erelid word beskou as n opbetaalde lid vir die betrokke tydperk.

Erelidmaatskap mag nie n minimum van 3 (drie) jaar en n maksimum van 5 (vyf) jaar oorskry nie.  Alle voordele, regte en voorregte sal dieselfde wees as die van bestaande lede, behalwe dat n erelid se gade die voordeel sal h van daardie jaar se lidmaatskapfooi by afsterwe van sodanige erelid, of in die geval waar die lid n uitstaande bydrae gelewer het tot Standerton Hengel-en Bootklub.

n Erelid sal toegelaat word om te stem tydens die Algemende Jaarvergadering en sal beskou word as n stemgeregtigdenet vir daardie betrokke tydperk.  By afsterwe sal die gade van die betrokke erelid beskou word as n stemgeregtigde.

Wanneer n persoon in aanmerking geneem word as n erelid van die Standerton Hengel-en Bootklub sal in berekening gebring word of die persoon n uitstaande bydrae gelewer het tot die rels en doel van die klub, al dan nie.

Die Komitee mag met n grondige rede enige tyd n erelid skors of tug.  Enige erelid wat getug of geskors is, het die reg om binne 7 (sewe) dae vanaf hy/sy die brief ontvang het, appel aan te teken aangaande die uitspraak van die Tugkomitee. 

14. LEWENSLANGE  ERE-LIDMAATSKAP

Lewenslange Ere-lidmaatskap word aan n persoon toegeken vir uitstaande dienslewering tot bevordering van Standerton Hengel- en Bootklub.

Lewenslange ere-lidmaatskap kan net verkry word deur middel van n eenparige aanbeveling deur die Hoof  Komitee.  Sodanige lid sal net ere-lidmaatskap verkry, indien dit deur n twee derde meerderheid van stemgeregtigde lede op n Algemene Jaarvergadering so besluit is.

Geen persoon is geregtig op Lewenslange Ere-lidmaatskap nie, tensy hy/sy lid was van die Hoof Komitee of uitstaande diens tot bevordering van Standerton Hengel- en Bootklub se rels en doelstellings gelewer het nie. 

n Lewenslange erelid sal uitgesluit word van jaarlikse lidmaatskapfooie, maar sal steeds verantwoordelik wees vir enige heffings en affiliasie fooie.  Sodanige lid sal presies dieselfde voordele geniet as enige ander stemgeregtigde lid.

Alhoewel n Lewenslange Erelid dieselfde voordele geniet as enige ander stemgeregtigde lid, mag sodanige erelid nie op die Hoofuitvoerende Komitee dien nie.  n Lewenslange Erelid mag hom/haar stem uitbring tydens die Algemene Jaarvergadering van Standerton Hengel- en Bootklub. 

Die Komitee mag met n grondige rede enige tyd n erelid skors of tug.  Enige erelid wat getug of geskors is, het die reg om binne 7 (sewe) dae vanaf hy/sy die brief ontvang het, appel aan te teken aangaande die uitspraak van die Tugkomitee. 

(SOOS GEWYSIG OP 5 MAART 2011 TYDENS DIE STANDERTON

             HENGEL- EN BOOTKLUB SE ALGEMENE  JAARVERGADERING) 

15. BYVOEGSEL:  ONTSTAAN VAN KLUB 

15.1Die klub het ontstaan nadat Standerton Munisipaliteit die behoefte daarvoor gesien het met die Grootdraaidam hier in ons midde.  Die Eerste Vergadering het in die Buiteklub plaasgevind gedurende September 1990.  Vossie Vosloo, Stadsraadslid en Trust Bank Bankbestuurder, het die vergadering gelei.  Die volgende komitee is gekies om leiding te neem met die stigting van Standerton Bootklub. 

VOORSITTER            :         Vossie Vosloo

ONDERVOORSITTER:           Tom Esterhuizen

SEKRETARIS             :          Nick Botha

ADDISIONELE LEDE  :          Hennie Booysen

        Theo Creamer

Vier maande later is Vossie verplaas, waarna Hennie Booysen tot Voorsitter verkies word.  Gedurende Maart 1991 word Standerton Bootklub amptelik gestig.  Sy eerste komitee het bestaan uit:- 

VOORSITTER              Hennie Booysen

ONDERVOORSITT       Lukas Louw

SEKRETARIS              Nick Botha

PENNINGSMEES         Gert van der Linde

VEILIGHEIDSBEAMPTE   Hennie Booysen

ADDISIONELE LEDE       Theo Creamer 

16. TROFEE LYS- Daar sal n trofee lys as aanhangsel by die

                                          konstitusie aangeheg word.

BACK TO TOP

This Website is designed, hosted and maintained by:

Standerton.com, Sakhile.com and Lekwa.com 2002-2015 all rights reserved.

BACK TO TOP