Standerton Banking Business Website Designing Website Map

                                       

 

Please note all prices are excluding vat and are subject to change.

7 Von BackstrŲm Street, Standerton, 2430 Tel: 017 712 5573

Farms For Sale Houses For Sale Cattle for Sale E-Mail Us

  Where is STANDERTON Click Here to view map

Contact us


1537 Ha plaas te koop Greylingstad/Devon.
310 Ha aangeplante weiding, 5 toegeruste boorgate.
14 Gronddamme.
Prys R13 5000 per Ha.

1537 Ha farm for sale Greylingstad/Devon.
310 Ha Eragrostis grazing, 5 equipped bore holes.
14 Earth dams.
Price R13 500 per Ha.

Contact us

609 Ha Heilbron plaas te koop.
Woonhuis, beeskrale en spruit.
76 Ha Lande.
Prys R9 500 000

609 Ha Heilbron farm for sale.
Domestic house, cattle kraals and sprout.
76 Ha arable land.
Price R9 500 000

Contact us

306 Ha Koppies plaas te koop.
Goeie weiding.
Prys R4 750 000

306 Ha Koppies farm for sale.
Excellent grazing.
Price R4 750 000

Contact us


154 Ha Morgenzon plaas te koop.
3 slaapkamer woonhuis.
Spruit loop deur plaas.
Prys R2 300 000

154 Ha Morgenzon farm for sale.
3 Bedroom house.
Sprout flowing through farm.
Price R2 300 000

Contact us

200 Ha Greylingstad plaas te koop.
2 Woonhuise. boorgate en 35 Ha goeie lande.
Prys R4 200 000

20 Ha Greylingstad farm for sale.
2 Domestic houses, bore holes and 35 Ha arable land.
Price R4 200 000

Contact us

254 Ha Standerton plaas te koop.
140 Ha HoŽ potensiaal lande.
Prys R8 250 000

254 Ha Standerton farm for sale.
140 Ha arable land.
Price R8 250 000

Contact us

196 Ha Standerton plaas te koop.
Grens aan Grootdraaidam.
2 Luukse Huise. Baie motor Huise en 2 Boorgate.
50 Ha aangeplante weiding.
Prys R6 500 000
196 Ha Standerton farm for sale.
On the banks of Gtrootdraai Dam.
2 Modern houses. Lots of vehicle garages and 2 bore holes.
50 Ha Eragrostis grazing.
Price R6 500 000

Contact us

717 Ha HoŽveld plaas te koop.
2 Woonhuise, beeskraal en skaapkraal 350 Ha lande.
Prys R42 000 per Ha

717 Highveld farm for sale.
2 Domestic houses, cattle and sheep kraals.
350 Ha arable land.
Price R42 000 per Ha

Contact us

906 Ha HoŽveld plaas te koop.
400 Ha Lande, 2 woonhuise.
Groot store en baie water.
Prys R20 000 000

906 Ha High veld farm for sale.
400 Ha arable land, 2 Domestic houses.
Large sheds and ample water available.
Price R20 000 000

Contact us


25 Ha Deneysville plaas te koop.
36 Perdestalle, 5 Varkhokke.
Onthaalgeriewe, 15 Ha besproeibaar.
30 beeste, 60 varke en landbouwerktuie ingesluit.
Prys R8 000 000

25 Ha Deneysville farm for sale.
36 Horse stables, 5 pigsties
Entertainment facilities, 15 Ha can be irrigated.
30 Cattle, 60 pigs and agriculture equipment included.
Price R8 000 000

Contact us

796 Ha Edenville plaas te koop.
65 Ha lande, 5 kampe, 2 Boorgate.
Prys R9 500 per Ha.
 

796 Ha Edenville farm for sale.
650Ha arable land, 5 camps, 2 bore holes.
Price R9 500 per Ha.

Contact us

488 Ha Vrystaat wildsplaas te koop.
Woonhuis en 3 Chalets.
Slaggeriewe +-250 Blesbokke, +- 80 Springbokke.
100 Takbokke +- 30 Lechwe 70 Rooi en Vaal Ribokke.
Prys R9 052 000

488 Ha Free State game farm for sale.
Domestic house, 3 chalets.
Slaughter house, +- 250 Blesbuck, +- 80 Spring Buck.
100 Deer, +- 30 Lechwe, 70 Roebuck.
Price R9 052 000

Contact us

Plattelandse gastehuis op 18 Ha wildsplasie te koop.
Baie water, rustige omgewing.
Lekker aftree plek met inkomste.
Prys op aanvraag
Kontak: Pieter Swart 083 274 2864

Country guest house on 18 Ha game farm for sale.
Ample water available, quiet area.
Ideal for retirement with income.
Price on request.
Contact: Pieter Swart 083 274 2864

Contact us


2300 Ha Vrystaat plaas met helfte lande.
Woonhuis store, 30 Ha Spilpunt.
Prys R17 000 per Ha

2300 Ha Free State farm for sale with half arable land.
Domestic house, sheds, 30 Ha Pivot irrigation.
Price R17 000 per Ha

Contact us

69 Ha Memel plasie met Log Cabin te koop.
4X4 pad 30 Km vanaf Memel in berge.
Prys R1 250 000

69 Ha Memel farm with Log Cabin for sale.
4x4 road, 30 Km from Memel in the mountains.
Price R1 250 000

Contact us

470 Ha Standerton plaas te koop.
Grens aan Grootdraaidam.
70 Ha lande, 100 Ha Oulandsgras.
Prys R12 500 000

470 Ha Standerton farm for sale.
Border next to Grootdraai Dam.
70 Ha arable land, 100 ha Eragrostis.
Price R12 500 000

Contact us

1000 Ha Harrismith plaas te koop
Woonhuis stoor, beeskrale.
Groot dam +- 150 Ha Eragrostis
Prys R30 000 000 of naaste aanbod.

1000 Ha Harrismith farm for sale.
Domestic house, shed, cattle kraals.
Large dam +- 150 Ha Eragrostis.
Price R30 000 000 or nearest offer.

Contact us

824 Ha Ficksburg plaas te koop.
Woonhuis, stoor Eskom krag.
Bees en skaap krale.
185 Ha lande.
Prys R9 500 000

824 Ha Ficksburg farm for sale.
House, shed and Eskom power.
Cattle and sheep kraals.
185 Ha arable land.
Price R9 500 000

Contact us

280 Ha Delmas/Pretoria Besproeiingsplaas.
120 Ha onder spilpunt, 120 Ha DroeŽ lande.
Baie mooi woonhuis, store en perdestalle
Goeie rooigrond.
Prys R36 000 000
280 Ha Delmas/Pretoria irrigation farm.
120 Ha with pivot irrigation, 120 Ha arable land.
Beautiful house, sheds and horse stables.
Excellent arable red soil.
Price R36 000 000

Contact us

850 Ha Greylingstad spog plaas te koop.
2 Woonhuise, pragtige store en beeskrale.
Skaapvoerkraal, baie kampe en water.
Spruit, boorgate en groot dam.
32 Ha onder spilpunt, 100 Ha droeŽ lande.
Prys R17 700 000
(Beeste skape ens. kan addisioneel by gekoop word.)
850 Ha Greylingstad farm for sale.
2 Houses, sheds and cattle kraals.
Sheep feeding kraal, lots of camps and water.
Sprout, bore holes and large dam.
32 Ha pivot irrigation, 100 Ha arable land.
Price R17 700 000
(Cattle, sheep etc. can be bought optional)

Contact us

VERKOOP DEUR CHRIS

SOLD BY CHRIS

500 Ha Standerton dam plaas te koop.
250 Ha Wildskamp plus wild.
Damweiding, 170 Ha Lande.
Prys R12 500 000
500 Ha Standerton dam farm for sale.
250 Ha Game camp including game.
Grazing around the dam, 170 Ha arable land.
Price R12 500 000

Contact us

856 Ha Standerton Vaalrivier plaas te koop.
38 Ha nuwe spilpunt nog plek vir 2 spilpunte.
80 Ha Eragrostis lande, 60 Ha DroeŽ lande.
Baie goeie beeskrale, goeie woonhuis.
Plaasgrens +- 8 km aan Vaalrivier.
Prys R17 800 000

856 Ha Standerton Vaal river farm for sale.
38 Ha new Pivot irrigation and space to ad another 2 Pivots.
80 Ha Eragrostis land, 60 Ha dry land.
Excellent cattle kraals, well conditioned house.
Farm border +- 8 km on banks of Vaal river.
Price R17 800 000

Contact us

150 Ha Lothair plaas te koop.
Goeie drade.
Grens aan standhoudinde Rietpan.
Prys R3 200 000
150 Ha Lothair farm for sale.
Fencing in excellent condition.
Border on banks of Rietpan, water
available through out the year.
Price R3 200 000

Contact us

150 Ha Ermelo plaas te koop.
2 Woonhuise, stoor, 30 Ha lande.
30 Ha aangeplante weiding, baie water.
Prys R6 300 000
150 Ha Ermelo farm for sale.
2 Domestic houses, shed, 30 Ha arable land.
30 Ha planted grazing, ample water available.
Price R6 300 000

Contact us


1500 Ha Memel plaas te koop.
2 Groot damme, baie fonteine en boorgate.
Goeie woonhuis, store en beeskrale.
HoŽ reenval, 230 Ha aangeplante weiding.
50 Ha mielie lande met besproeiingsregte.
Prys R21 000 000

1500 Ha Memel farm for sale.
2 Large dams, lots of fountains and boreholes.
Domestic house, sheds and cattle kraals.
High rainfall, 230 Ha Eragrostis.
50 Ha maize land with irrigation permit.
Price R21 000 000

Contact us

506 Ha Warden plaas te koop.
150 Ha lande en 13 Ha spilpunt, Groot woonhuis.
Jagtershuis, stoor, 6 boorgate en 11 damme.
Prys R8 400 000 (wild nie ingesluit)
506 Ha Warden farm for sale.
150 Ha arable land, 13Ha Pivot irrigation, large house.
Hunting house, shed, 6 bore holes, 11 dams.
Price R8 400 000 (Game not included)

Contact us

44 Ha Standerton plasie te koop met woonhuis.
Prys R2 200 000
44 Ha Standerton smallholding for sale with domestic house.
Price R2 200 000

Contact us

215 Ha Greylingstad plaas te koop.
+- 80 Ha Lande.
Prys R2 100 000

VERKOOP DEUR PIETER SWART

215 Greylingstad farm for sale.
+- 80 Ha Arable land.
Price R2 100 000

SOLD BY PIETER SWART

Contact us

160 Ha Greylingstad plaas te koop.
Woonhuis en stoor.
Baie mooi vir wildsplaas.
Prys R21 000 per Ha.
160 Ha Greylingstad farm for sale.
Domestic house and shed.
Beautiful game farm.
Price R21 000 per Ha.

Contact us

278 Ha Middelburg plaas te koop per tender.
110 Ha lande, 60 Ha aangeplante weiding.
2 Woonhuise en store.
278 Ha Middelburg farm for sale per tender.
110 Ha arable land, 60 Ha planted grazing.
2 Houses and sheds.

Contact us

369 Ha Memel plaas te koop.
Woonhuis ,store, skaap en bees geriewe.
100 Ha mooi lande, 15 Ha Eragrostis.
5 Boorgate met windpompe.
Spruit vloei deur plaas.
Prys R7 750 000

369 Ha Memel plaas te koop.
Domestic house, sheds, sheep and cattle facilities.
100 Ha arable land, 15 Ha Eragrostis.
5 Bore holes with windmills.
Sprout flowing through farm
Price R7 750 000

Contact us

1230 Ha plaas te koop.
700 Ha Wildkamp, +- 350 Wildsbokke.
Landbouwerktuie, 2 Mooi woonhuise, beeskrale.
Prys R18 000 000

1230 Ha farm for sale.
700 Ha game camp, +- 350 wild buck.
Agriculture equipment, 2 beautiful domestic houses, cattle kraals.
Price R18 000 000

Contact us

550 Ha Cornelia plaas te koop.
Prys R16 000 per Ha.

550 Ha Cornelia farm for sale.
Price R16 000 per Ha.

Contact us

250 Ha Volksrust/Vrede plaas te koop.
Prys R 15 000 per Ha.
250 Ha Volksrust/Vrede farm for sale.
Price R15 000 per Ha.

Contact us

1509 Ha Loskopdam widsplaas te koop.
Losie, woonhuis, 5 chalets, tentkamp en baie wild.
Prys R33 000 000

1509 Ha Loskopdam game farm for sale.
Lodge, domestic house, 5 chalets, tent camp and lots of game.
Price R33 000 000

Contact us

258 Ha Bethal plaas te koop.
120 Ha lande.
Prys R 6 600 000
258 Ha Bethal farm for sale.
120 Ha arable land.
Price R6 600 000

Contact us

189 Ha Memel leefstyl plaas te koop.
Naweek huis in pragtige omgewing.
Prys R3 950 000

189 Ha Memel lifestyle farm for sale.
Week end house in beautiful surrounding.
Price R3 950 000

Contact us

638 Ha Normandien wildsplaas te koop.
Woonhuis, losie.
Plus minus 600 wildsbokke.
Prys R18 500 000

638 Ha Normandien game farm for sale.
Domestic house, lodge.
Plus minus 600 buck.
Price R18 500 000

Contact us

Vrede | Standerton wildsplaas te koop.
359 Ha, Grens aan die Kliprivier, met wildheining omhein.
Woonhuis en stoor. Eskomkrag - pragtige omgewing.
Skakel Pieter Sel: 083 274 2864 of Chris Sel: 072 934 2644
Prys R5 250 000
Vrede | Standerton game farm for sale.
359 Ha on the banks of the Klip River fenced with game wire.
Domestic house, shed, Eskom power, beautiful area.
Contact Pieter Cell: 083 274 2864 or Chris Cell: 072 934 2644
Price R5 250 000

Contact us

VERKOOP DEUR CHRIS

SOLD BY CHRIS

1155 Ha Memel plaas te koop.
Woonhuis, jagtershuis, stoor, baie water en wildheining.
Kan gebruik word as wild of bees plaas.
Baie goeie reenval en hoŽ draekrag.
Prys R15 500 per Ha.
1155 Ha Memel farm for sale.
Domestic house, hunters house, shed, ample water and game fence.
Suitable for a game or cattle farming.
High rain fall area.
Price R15 500 per Ha.

Contact us

186 Ha Besproeiingsplaas te koop.
64 Ha onder spilpunt en 45 ha droeŽ lande.
Pragtige woonhuis.
Prys R11 000 000
186 Ha irrigation farm for sale.
64 Ha pivot irrigation and 45 Ha dry land.
Beautiful house.
Price R11 000 000

Contact us


Morgenzon plase te koop.
235 Ha, 83 Ha Lande.
910 Ha, 64 Ha lande, 118 Ha aangeplante weiding.
577 Ha, 50 Ha lande.
446 Ha, 247 Ha lande.
Pryse op aanvraag.
Morgenzon farms for sale.
235 Ha, 83 Ha arable land..
910 Ha, 64 Ha arable land, 118 Ha planted grazing.
577 Ha, 50 Ha arable land.
446 Ha, 247 Ha arable land.
Prices on request.

Contact us

5900 Ha hoŽveld plaas te koop.
1500 Ha Lande waarvan
80 Ha onder spilpunt.
Woonhuise en store.
Prys R90 000 000
5900 Ha highveld farm for sale.
1500 Ha arable land.
80 Ha with pivot irrigation.
Domestic houses and sheds.
Price R90 000 000

Contact us

930 Ha Standerton plaas te koop.
70 Ha lande, grens aan rivier.
Prys R15 500 000
930 Ha Standerton farm for sale.
70 Ha arable land, border on banks of river.
Price R15 500 000

Contact us

1486 Ha Middelburg Besproeiingsplaas te koop.
+- 220 Ha onder 7 spilpunte, moderne woonhuis.
Lodge, Wild Boma, beeskrale.
Baie water omhein met wildheining
Sien fotos bo en onder.
Prys R58 000 000
1486 Ha Middelburg Irrigation farm for sale.
+- 220 Ha with 7 Pivots, modern domestic house.
Lodge, game boma, cattle kraals.
Ample water available, fenced with game wire.
View pictures above and below.
Price R58 000 000

Contact us

624 Ha Memel plaas te koop.
4 slaapkamer woonhuis, store.
40 Ha lande, fonteine, grondamme en spruit.
Prys R9 000 000
624 Ha Memel farm for sale.
4 Bedroom house, sheds.
40 Ha arable land, fountains, earth dams and sprout.
Price R9 000 000

Contact us

2882 Ha Plaas te koop.
310 Ha goeie lande, 168 Ha aangeplante weiding.
Goeie beeskrale, baie kampe met water.
Prys R42 000 000

2882 Ha farm for sale.
310 Ha arable land, 168 Ha planted grazing.
Good cattle kraals, lots of camps with water.
Price R42 000 000

Contact us

508 Ha Vrede plaas te koop.
Baie groot luukse woning.
4 Groot store, baie motorhuise.
Beeskrale met slagpale, 60 Ha Lande.
Prys R12 000 000
508 Ha Vrede farm for sale.
Very large modern house.
4 Large sheds, lots of garages.
Cattle kraals with abattoir, 60 ha arable land.
Price R12 000 000

Contact us

620 Ha Vrede wildsplaas te koop.
Onthaalgeriewe volledig met toerusting.
7 Naweek huisies ten volle gemeubileerd Woonhuis en skure.
+- 100 Blesbokke, 60 Sprigbokke, 10 Zebras, 8 Rooihartbeeste.
13 Swart Wildebeeste rooiribokke.
Prys R16 000 000
620 Ha Vrede game farm for sale.
Entertainment facilities fully equipped
7 Week end houses fully furnished and sheds.
+- 100 Blesbuck, 60 Springbuck, 10 Zebras, 8 Red Hartebeest.
13 Black Heard Cattle.
Price R16 000 000

Contact us

1339 Ha Lunenburg plaas te koop.
Baie lopende water goeie weiding.
Groot woonhuis.
Prys R12 500 Per Ha

1339 Ha Lunenburg farm for sale.
Ample running water, excellent grazing.
Large residential house.
Price R12 500 per Ha

Contact us

9 Ha Perdekop plasie te koop.
5 Slaapkamer woonhuis.
Prys R1 700 000
9 Ha Perdekop small holding for sale.
5 Bedroom house.
Price R1 700 000

Contact us

426 Ha Standerton plaas te koop.
Woonhuis, beeskrale.
Goeie omgewing.
Prys R16 000 per Ha.

426 Ha Standerton farm for sale.
House, cattle kraals.
Good area.
Price R16 000 per Ha.

Contact us

864 Ha Volksrust plaas te koop.
Woonhuis, store, bees en skaap geriewe.
14 Kampe.
Prys R12 000 per Ha

864 Ha Volksrust farm for sale.
House, sheds, cattle and sheep facilities.
14 Camps.
Prys R12 000per Ha

Contact us

3368 Ha Newcastle plaas te koop.
+- 400 Ha ou lande, baie water.
Uitstekende weiding.
Prys R9 000 per Ha.

3368 Ha Newcastle farm for sale.
+- 400 Ha arable land, ample water available.
Excellent grazing.
Price R9 000 per Ha.

Contact us

1708 Ha HoŽveld plaas te koop.
500 Ha lande, 2 woonhuise, store.
Beeskrale, baie mooi rooigras weiding.
Prys op aanvraag.

1708 Ha Highveld farm for sale.
500 Ha arable land, 2 domestic houses, sheds.
Cattle kraals, excellent red grass grazing.
Price on request.

Contact us

702 Ha Heidelberg stoet, wild of veeplaas te koop.
3 Woonhuise, beeskrale, baie kampe, smutsfinger gras.
Prys R 12 500 000

702 Ha Heidelberg game, livestock, stud farm for sale.
3 Residential houses, lots of camps, smutsfinger grass.
Price R12 500 000

Contact us

1096 Ha Ermelo plaas te koop.
580 Ha Lande.
18 Ha Spilpunt.
Prys R28 000 000

1096 Ha Ermelo farm for sale.
580 Ha arable land.
18 Ha Pivot irrigation.
Price R 28 000 000

Contact us

40 Ha Standerton plasie te koop.
2 Woonhuise, 2 boorgate, stoor ens.
Prys R1 700 000

40 Ha Standerton farm for sale.
2 Houses, 2 bore holes, shed etc.
Price R1 700 000

Contact us

1220 Ha Vrede/Volksrust plaas te koop.
Rivier vloei deur plaas.
Prys R16 000 000

1220 Ha Vrede/Volksrust farm for sale.
River flows through farm.
Price R16 000 000

Contact us

54 Ha Standerton plaas te koop.
3 Slaapkamer woonhuis.
3 woonstelle.
Prys R4 200 000

54 Ha Standerton farm for sale.
3 Bedroom house.
3 Flats.
Price R4 200 000

Contact us

1050 Ha Standerton plaas te koop.
300 Ha goeie lande.
Prys R19 500 000

 

1050 Ha Standerton farm for sale.
300 Ha arable land.
Price R19 500 000

 

Contact us

361 Ha Greylingstad plaas te koop.
60 Ha lande, 80 Ha aangeplante weiding.
Boorgate, sement damme, beeskrale.
Prys R16 000 per Ha

361 Ha Greylingstad farm for sale.
60 Ha arable land, 50 Ha planted grazing.
Bore holes, concrete dams, cattle kraal.
Price R16 000 per Ha
 

Contact us

1100 Ha Memel plaas te koop.
Somer en wintersweiding.
Woonhuis skure baie water.
Pragtige natuurskoon.
Prys R14 000 per Ha
1100 Ha Memel farm for sale.
Summer and winter grazing.
Domestic house, barn, ample water.
Beautiful nature scenery.
Price R14 000 per Ha

Contact us

540 Ha Memel gaste plaas te koop.
15 Slaapkamer huis met 9 badkamers en buitegeboue.
Prys R12 500 000
540 Ha Memel guest farm for sale.
15 Bedroom house with 9 bathrooms and outbuildings.
Price R12 500 000

Contact us

375 Ha Vrede plaas te koop.
Nuwe drade, baie kampe met water.
Naweek huis en stoor geen bewoners.
Prys op aanvraag.
375 Ha Vrede farm for sale.
New fencing, camps with water.
Week end house and store, no residents.
Price on request.

Contact us

Affordable, profitable farms, Houses and townhouses for sale.
7 Von BackstrŲm Street
Standerton, 2430 
Tel: 017 712 5573

This Website is proudly Designed, Hosted and Maintained by:

We are also Internet Access Service Providers.

© Standerton.com, Sakhile.com and Lekwa.com 2002-2011 Terms of Service all rights reserved.

BACK TO TOP

Farms For Sale Houses For Sale Cattle For Sale E-Mail Us